Allmänna villkor för Apostille24.se

 1. Inledning Dessa allmänna villkor reglerar användningen av Apostille24. (nedan kallad “webbplatsen”) och dess tjänster. Genom att använda webbplatsen samtycker du till dessa villkor.
 2. Tjänster Webbplatsen tillhandahåller information om juridiska tjänster. Vi förbehåller oss rätten att ändra eller ta bort informationen på webbplatsen när som helst utan föregående meddelande.
 3. Användarinformation Genom att använda webbplatsen samtycker du till att vi samlar in och använder din personliga information i enlighet med vår integritetspolicy.
 4. Ansvarsbegränsning Vi strävar efter att tillhandahålla korrekt och aktuell information på webbplatsen. Vi kan dock inte garantera att informationen är helt korrekt eller uppdaterad. Vi ansvarar inte för förluster eller skador som kan uppstå på grund av användning av informationen på webbplatsen.
 5. Immateriella rättigheter Allt innehåll på webbplatsen, inklusive text, bilder, ljud och video, är skyddat av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Du får inte kopiera, distribuera eller på annat sätt använda innehållet utan vårt uttryckliga tillstånd.
 6. Länkar till tredje part Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser som ägs och drivs av tredje part. Vi ansvarar inte för innehållet på dessa webbplatser och tar inget ansvar för eventuella förluster eller skador som kan uppstå genom användning av dessa webbplatser.
 7. Ansvarsfriskrivning Vi friskriver oss från allt ansvar för förluster eller skador som kan uppstå på grund av användning av webbplatsen eller dess tjänster.
 8. Ändringar av villkoren Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor när som helst utan föregående meddelande. Genom att fortsätta använda webbplatsen efter att ändringarna har trätt i kraft samtycker du till de ändrade villkoren.
 9. Tillämplig lag Dessa villkor regleras av svensk lag.

Om du har några frågor eller funderingar angående dessa villkor, vänligen kontakta oss på info@apostille24.se.

General Terms and Conditions for Apostille24

 1. Introduction These general terms and conditions govern the use of Apostille24 (hereinafter referred to as the “website”) and its services. By using the website, you agree to these terms.
 2. Services The website provides information about legal services. We reserve the right to change or remove the information on the website at any time without prior notice.
 3. User Information By using the website, you agree that we collect and use your personal information in accordance with our privacy policy.
 4. Limitation of Liability We strive to provide accurate and up-to-date information on the website. However, we cannot guarantee that the information is completely accurate or up-to-date. We are not responsible for any losses or damages that may arise from the use of the information on the website.
 5. Intellectual Property Rights All content on the website, including text, images, audio, and video, is protected by copyright and other intellectual property rights. You may not copy, distribute, or otherwise use the content without our express permission.
 6. Links to Third-Party Websites The website may contain links to websites owned and operated by third parties. We are not responsible for the content on these websites and assume no liability for any losses or damages that may arise from the use of these websites.
 7. Disclaimer of Liability We disclaim all liability for any losses or damages that may arise from the use of the website or its services.
 8. Changes to the Terms We reserve the right to change these terms at any time without prior notice. By continuing to use the website after the changes have come into effect, you agree to the amended terms.
 9. Applicable Law These terms are governed by Swedish law.

If you have any questions or concerns regarding these terms, please contact us at [contact information].