Vad du behöver veta om registreringsbevis från Bolagsverket

I Sverige fungerar registreringsbevis som en hörnsten för företag och symboliserar deras legitimitet och juridiska existens inom landets ekonomiska ramverk. Dessa dokument bekräftar inte bara ett företags registrering hos de svenska myndigheterna utan ger också viktiga detaljer som företagsnamn, registreringsnummer och juridisk struktur. Denna certifiering är avgörande för att skapa förtroende hos kunder, partners och finansinstitut, eftersom det försäkrar dem om att företaget följer svenska lagar och förordningar.

Bolagsverket spelar en central roll i detta ekosystem. Det är den statliga myndighet som ansvarar för registreringen av företag och föreningar i Sverige, inklusive utfärdandet av de viktiga registreringsbevisen. Byrån säkerställer att företag är korrekt dokumenterade och uppfyller alla rättsliga krav, vilket underlättar en transparent och pålitlig affärsmiljö. Genom att tillhandahålla ett centralt register stöder Bolagsverket ekonomisk verksamhet, bidrar till rättslig och finansiell transparens och hjälper till att förebygga bedrägerier, vilket stärker integriteten och tillförlitligheten på den svenska marknaden.

swedish companies registration

Tjänster som erbjuds av Bolagsverket

 • Registrering av företagsnamn: Bolagsverket tillhandahåller en tjänst för registrering av företagsnamn och säkerställer att varje namn är unikt och inte vilseledande eller strider mot befintliga varumärken.
 • Tillhandahållande av information och vägledning: Bolagsverket erbjuder vägledning och information till företag om hur de ska följa svensk bolagsrätt, inklusive förberedelse och inlämning av nödvändig dokumentation.
 • Online-tjänster: Bolagsverkets webbplats är värd för en mängd olika onlinetjänster, vilket möjliggör elektronisk inlämning av ansökningar, rapporter och andra dokument, vilket effektiviserar processerna för företag.

Att erhålla ett registreringsbevis från Bolagsverket är ett avgörande steg för att legitimera ett företag i Sverige. Denna process omfattar flera steg, dokumentation, avgifter och förståelse för de tillhörande behandlingstiderna. Här är en detaljerad uppdelning:

Steg 1: Fastställa företagsstruktur

Välj typ av företagsstruktur (t.ex. enskild firma, handelsbolag, aktiebolag) eftersom registreringsprocessen och kraven varierar beroende på detta.

Steg 2: Förbered de nödvändiga dokumenten

Enskilda firmor och handelsbolag: Personuppgifter, beskrivning av affärsverksamheten och bevis på godkännande av namn om tillämpligt.

Aktiebolag: Stiftelseurkund, bolagsordning, bevis på betalning av aktiekapital (för vissa typer av företag) och personuppgifter för alla styrelseledamöter.

De exakta dokument som krävs kan variera, så det är viktigt att konsultera Bolagsverkets webbplats eller kontakta dem direkt för en detaljerad lista baserad på din företagstyp.

Steg 3: Ansök om ett företagsnamn

Innan du registrerar ditt företag kan du behöva ansöka om ett unikt företagsnamn och få det godkänt av Bolagsverket för att säkerställa att det inte redan används eller gör intrång på befintliga varumärken.

Steg 4: Fyll i registreringsansökan

Fyll i det ansökningsformulär som är relevant för din företagstyp. Blanketterna finns tillgängliga på Bolagsverkets webbplats och kan vanligtvis skickas in online eller via post.

Steg 5: Betala registreringsavgiften

Avgifterna varierar beroende på vilken typ av företag som registreras. Vid min senaste uppdatering var avgiften för att registrera en enskild firma betydligt lägre än för ett aktiebolag. Kontrollera Bolagsverkets officiella webbplats för den aktuella avgiftsstrukturen.

Betalning kan vanligtvis göras via banköverföring eller onlinebetalningslösningar som tillhandahålls av Bolagsverket.

Steg 6: Skicka in ansökan och dokument

Skicka in din ansökan tillsammans med alla nödvändiga dokument och bevis på betalning av registreringsavgiften till Bolagsverket.

Steg 7: Invänta bekräftelse

När din ansökan har skickats in kommer Bolagsverket att granska dina dokument och din ansökan. Om allt är i sin ordning utfärdar de ditt registreringsbevis.

Handläggningstiden kan variera men räkna med flera veckor för en komplett ansökan. Snabba tjänster kan vara tillgängliga mot en extra avgift.

Viktiga anmärkningar:

 • Elektronisk registrering: Bolagsverket erbjuder en onlinetjänst för vissa typer av företagsregistreringar, vilket kan påskynda processen.
 • Lagstadgade krav: Se till att uppfylla eventuella specifika lagkrav för din företagstyp, t.ex. minimikapital för aktiebolag.
 • Regelbundna uppdateringar: Företag är skyldiga att hålla sin information uppdaterad hos Bolagsverket och lämna in årsredovisningar.

Genom att följa dessa steg och se till att alla dina dokument är korrekt förberedda och inlämnade kan du få ett registreringsbevis för ditt företag, vilket underlättar en smidig start av din affärsverksamhet i Sverige. Se alltid Bolagsverkets officiella webbplats för den mest aktuella informationen och vägledningen.

swedish companies registration office

Typer av registreringsbevis

 1. Enskild näringsidkare
 • Beskrivning: Individuellt ägande och fullt personligt ansvar för skulder.
 • Krav: Måste vara bosatt i Sverige eller EU. För personer bosatta utanför EU krävs särskilt tillstånd. Den enskilde måste registrera sig hos Bolagsverket för att få ett personligt registreringsbevis för affärsverksamhet.
 • Uppgifter om certifikatet: Innehåller ägarens personuppgifter och företagsnamnet. Det verifierar individens juridiska status för att bedriva verksamhet som enskild näringsidkare.
 1. Aktiebolag 
 • Beskrivning: Ett företag med aktieägare, där ansvaret i allmänhet är begränsat till det investerade kapitalbeloppet.
 • Krav på aktiebolag: Aktiekapital om minst 25 000 SEK för privata aktiebolag (eller 500 000 SEK för publika aktiebolag), formulering av bolagsordning och registrering hos Bolagsverket. Styrelseledamöter måste utses.
 • Uppgifter om certifikatet: Bekräftar företagets registrering, aktiekapital och den juridiska enhetens uppgifter, inklusive styrelseledamöter och säte.
 1. Handelsbolag
 • Beskrivning: Två eller flera delägare delar vinster, förluster och ansvar för skulder.
 • Krav: Bolagsmännen måste underteckna ett bolagsavtal och registrera handelsbolaget hos Bolagsverket. Minst en delägare måste vara fullt ansvarig för handelsbolagets skulder.
 • Uppgifter om certifikatet: Här anges handelsbolagets namn, bolagsmännen och deras ansvarsförhållanden. Det fungerar som ett bevis på partnerskapets juridiska registrering och struktur.
 1. Kommanditbolag 
 • Beskrivning: Liknar ett handelsbolag men omfattar både fullt ansvariga (komplementärer) och de som endast är ansvariga upp till sitt kapitaltillskott (kommanditdelägare).
 • Krav: Kräver ett bolagsavtal som anger villkoren och registrering hos Bolagsverket. Måste ha minst en komplementär och en kommanditdelägare.
 • Uppgifter om certifikatet: Innehåller uppgifter om partnerskapets struktur, namn på komplementärer och kommanditdelägare och deras respektive skulder.
 1. Ekonomisk förening
 • Beskrivning: En kooperativ organisation där medlemmarna drar nytta av tjänster eller varor som tillhandahålls av föreningen.
 • Krav: Minst tre medlemmar (kan vara privatpersoner eller företag), en styrelse och registrering hos Bolagsverket. Måste anta stadgar för sin verksamhet.
 • Detaljer om certifikatet: Verifierar föreningens registrering, medlemsuppgifter och stadgar.
 1. Filia
 • Beskrivning: Ett utländskt företags operativa förlängning i Sverige, inte en separat juridisk enhet utan en del av moderbolaget.
 • Krav: Det utländska bolaget måste registrera filialen och utse en verkställande direktör som är bosatt inom EES. Filialen ska verka under samma företagsnamn som moderbolaget.
 • Uppgifter om certifikatet: Bekräftar filialens registrering, dess affärsverksamhet i Sverige och uppgifter om verkställande direktören.

Särskilda kriterier och krav

 • Dokumentation: Varje typ kräver specifika dokument, t.ex. bolagsordning för aktiebolag eller partnerskapsavtal för handelsbolag.
 • Juridisk företrädare: Vissa enheter måste utse styrelseledamöter eller en verkställande direktör som uppfyller kriterierna för bosättning eller nationalitet.
 • Kapital: Aktiebolag har minimikapitalkrav, medan enskilda näringsidkare och handelsbolag inte har det.

Att följa svenska lagar och förordningar om registrering och drift av företag är inte bara en formalitet, det är en kritisk aspekt av att driva ett företag i Sverige. Att följa dessa rättsliga krav säkerställer att ett företag verkar inom det rättsliga ramverket, vilket garanterar öppenhet, tillförlitlighet och pålitlighet i ögonen på kunder, partners och tillsynsorgan. Registreringsbeviset fungerar som ett bevis på denna efterlevnad och innebär att ett företag är erkänt och auktoriserat att bedriva sin verksamhet i Sverige.

Att bedriva verksamhet utan giltigt registreringsbevis medför betydande risker och konsekvenser. Det kan leda till rättsliga påföljder, böter och i vissa fall tvingande nedläggning av verksamheten. Utan detta intyg kan det dessutom bli svårt för ett företag att få tillgång till banktjänster, ingå avtal eller delta i den formella ekonomin. Avsaknaden av ett registreringsbevis undergräver företagets legitimitet, vilket kan leda till minskat förtroende bland kunder och leverantörer.

Apostille24 är här för att hjälpa till

När du har ditt registreringsbevis i handen kan en notarius publicus officiellt utfärda Apostille för det. Vi på Apostille24 finns här för att hjälpa dig med denna process. Kontakta oss gärna – antingen genom att besöka vårt kontor personligen eller genom att posta ditt registreringsbevis till oss. Vi är ivriga att hjälpa dig att navigera genom detta steg på ett smidigt sätt.

To Top