Allmänna Villkor

Nedan nämnda villkor tillämpas på alla produkter och tjänster som Apostille24 tillhandahåller, om inte annat avtalas mellan parterna. Var god läs igenom villkoren innan ni fortsätter med ett köp hos oss.

Ansvarsbegränsning

Ansvar för dröjsmål och fel

Apostille24 ansvarar, med nedan angivna begränsningar, för dröjsmål och fel som beror på Apostille24 försummelse. Utför inte Apostille24 tjänsten i rätt tid eller föreligger fel i utförd tjänst får Kunden, vid Apostille24 försummelse, begära avhjälpande, prisavdrag eller hävning. Vid fel i utförd tjänst ska dock Kunden alltid ge Apostille24 möjlighet att inom skälig tid avhjälpa felet innan annan påföljd begärs. Hävning av en beställd tjänst får endast ske om dröjsmålet eller felet är av väsentlig betydelse för Kunden och Apostille24 insett eller måst inse detta.

Ansvar i övrigt

Apostille24 ansvarar, med nedan angivna begränsningar, för skada på eller förlust av dokument som beror på Apostille24 försummelse. Apostille svarar, vid egen försummelse, för skada på eller förlust av dokument som Kunden anförtrott Apostille24. Med dokument avses pass, visum, exportdokument och annan liknande handling.

Vid angiven skada eller förlust åtar sig Apostille24 att ersätta Kundens direkta kostnad för avhjälpande av skadan eller återanskaffning av förlorat dokument. Apostille24 totala ansvar är dock begränsat till 5 000 kr per uppdrag.

Apostille24 svarar inte i något fall för skada på eller förlust av dokument som beror på transportör, såsom Postnord eller DHL, myndighet eller annan tredje man. Detta gäller även tredje man anlitad eller rekommenderad av Apostille24. Dokument som inte levereras till Kunden till följde av tredje mans försummelse ersätts ej av Apostille24.

Indirekt skada

Apostille24 svarar inte i något fall för indirekt skada. Med indirekt skada avses förlorad handelsvinst, förlorad inkomst, skada till följd av att tjänsten inte kunnat utnyttjas på avsett sätt, avtalsbrott i andra avtal, skada av ideell natur, och annan liknande skada.

Ansvarsbegränsning Apostille

Apostille24 ansvarar inte för att kunden har beställt felaktiga tjänster för sin situation, exempelvis att ett dokument stämplats med fel typ av stämpel eller att en stämpel utfärdats på fel språk. Apostille24 kan agera konsultativt men kunden har slutgiltigt ansvar och tjänster som beställts där det i efterhand visar sig att kunden egentligen behövde en annan tjänst ersätts inte av Apostille24.

Konsumentens ångerrätt – lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59)

Eftersom Apostille24 tjänster består av upprättande av handling i enlighet med Kundens specifika önskemål och tjänstens utförande påbörjas under ångerfristen, åtar sig Apostille24 endast att tillhandahålla sina tjänster gentemot Kund, som är konsument enligt Distans- och hemförsäljningslagens definition, om denne medger att ångerrätten enligt nämnda lag inte ska gälla. Du kan läsa mer om Konsumenters ångerrätt via denna sida.

Reklamation

Vill Kunden framställa krav på ansvar mot Apostille24 ska han underrätta dem skriftligen om detta senast två veckor efter att dem skulle ha slutfört avtalad tjänst. Sker inte reklamation i rätt tid eller på föreskrivet sätt förlorar Kunden rätten att framställa krav på ansvar mot Apostille24.

Förfarande vid tvist

Tvister angående detta avtal ska, såvida annat inte skriftligen överenskommits mellan Apostille24 och Kunden, avgöras vid svensk domstol enligt svensk rätt, med Stockholms tingsrätt som första instans.

To Top